Köpvillkor hos Bilvårdskungen.se

Innehållsförteckning:

1. Avtalen
2. Parterna
3. Priser
4. Avtalet ingås
5. Orderbekräftelse
6. Betalning
7. Leverans
8. Risker för varan
9. Ångerrätt
10. Undersökningsplikt
11. Reklamation vid brist och tidsfrist för anmälan av förseningar
12. Köparens rättigheter vid försening
13. Köparens rättigheter i händelse av brist
14. Säljarens rätt till köparens standard
15. Garanti
16. Personupplysningar
17. Konfliktlösning

Inledning:

Detta köp regleras av följande vanliga försäljningsvillkor för konsumentköp
varor över internet. Med konsumentköp innebär detta att försäljningen av varor till konsumenten inte är det
huvudsakligen som en del av affärsverksamheten och när säljaren agerar
affärsverksamhet med försäljning av varor över internet. Kontraktet har upprättats och rekommenderats
Används av konsumentombudsmannen.
Konsumentköp via Internet styrs huvudsakligen av avtalet, konsumentköplagen,
marknadsföringslagen, restriktiva lagen och lagen om elektronisk handel, och dessa lagar ger konsumenterna
oumbärliga rättigheter. Villkoren i kontraktet skall inte tolkas som begränsande
lagstadgade rättigheter, men ställer parterna viktigaste rättigheter och skyldigheter
handel. Säljaren kan välja att erbjuda köparen bättre villkor än de som anges i dessa
försäljningsvillkor.
I de fall där kontraktet inte direkt ger lösningen ett problem, måste kontraktet
Slutföras med relevanta lagbestämmelser.

1. Avtalet

Avtalet mellan köpare och säljare består av den information som säljaren ger om inköpet i
Orderlösningen i nätbutiken (inklusive information om varans art,
kvantitet, kvalitet, andra egenskaper, pris och leveransvillkor), eventuellt direkt
korrespondens mellan parterna (t.ex. e-post) och dessa försäljningsvillkor.

I händelse av konflikt mellan den information som säljaren har lämnat om inköpet i orderlösningen i
Online-butiken, direktkorrespondens mellan parterna och villkoren för försäljningsvillkoren går
direkt korrespondens mellan parterna och informationen i orderlösningen framför
Försäljningsvillkor, förutsatt att det inte strider mot bindande lagstiftning.

2. Parterna

Säljare
Företagsnamn: Bilpleiekongen AS
Kontakt Adress: Nordre Fokserød 13, 3241 Sandefjord
E-post: kundservice@bilvardskungen.se
Telefonnummer: (+46) 104900509
Identifikationsnummer: NO 812 099 132 Moms
Köparen är den person som beställer ordern.

3. Priser

Priserna i online-butiken inkluderar mervärdesskatt.
Information om de totala kostnaderna köparen måste betala, inklusive alla avgifter
(Moms, tull och liknande) och leveranskostnader (frakt, frakt, fakturering,
förpackning etc.) och specifikation av de enskilda objekten i det totala priset anges i
ordern före beställning görs. (Leverans till Svalbard eller Jan Mayen måste
säljs utan tillsättning av mervärdesskatt.1)

4. Avtalsingående

Avtalet är bindande för båda parter när köparens order har mottagits av säljaren.
En part är dock inte bunden av avtalet om det finns skriv- eller skrivfel
Erbjudandet från säljaren i orderlösningen i nätbutiken eller i köparens order, och det
en annan part insåg eller borde ha insett att ett sådant fel fanns.

5. Orderbekräftelse

När säljaren har mottagit köparens order ska säljaren bekräfta utan onödigt dröjsmål
beställningen genom att skicka en orderbekräftelse till köparen.
Det rekommenderas att köparen kontrollerar att orderbekräftelsen matchar
ordern i fråga om kvantitet, artikeltyp, pris etc. Finns det ingen överenskommelse mellan beställningen
och orderbekräftelsen ska köparen kontakta säljaren så snart som möjligt.

6. Betalning

Säljaren kan kräva betalning för varan från det att den sänds från säljaren till
köpare.
Om köparen använder kreditkort 2 eller betalkort 3 vid betalning kan säljaren reservera
köpeskillingen på kortet vid bokningstillfället i upp till 4 dagar från ordern.
1 Se lag av 19 juni 1969 nr 66 om mervärdesskatt 16 §.
2 Ett kreditkort är ett betalkort där uppgörelsen av köpet sker efteråt av kreditgivaren
(kreditkortsföretag) skickar kortinnehavarens faktura med betalningsförfrågan. Bilpleiekongen AS ansvarar för kreditkortstransaktioner gjorda via denna webbplats.
3 Ett betalkort är ett betalkort som är kopplat till ett inlåningskonto. Användning av kortet innebär att användarens konto debiteras och beloppet överförs till betalningsmottagarens konto.
Vid betalning med kreditkort, lag om kreditköp etc. komma i bruk.5
Om säljaren erbjuder omfakturering ska köparens faktura utfärdas vid leverans av
objekt. Förfallodagen ska fastställas minst 14 dagar från den köpare som tar emot sändningen.
Har säljaren ett separat behov av att kräva en förskottsbetalning från köparen, till exempel på
Köpköp, kan säljaren kräva detta.
Köpare under 18 år kan bara betala direkt vid säljarens leverans av varan eller genom
leverans av varan vid inköpstillfället.6

7. Leverans mm

Leverans av föremålet från säljaren till köparen sker på det sättet, på plats och vid tidpunkten
som anges i orderlösningen i nätbutiken.
Om leveranstiden inte anges i orderlösningen måste säljaren leverera varan
Köper inom rimlig tid och inom 30 dagar efter beställning från kunden. Ska säljaren vara säker
För varorna som ska skickas till köparen är han skyldig att få varorna transporterade till destinationen
lämplig väg och under normala förhållanden för sådan transport. Destinationen är hos köparen med
om inte annat särskilt överenskommits mellan parterna.

Ej uthämtade försändelser :
Om en försändelse inte samlas in från Posten debiteras kunden alla kostnader i samband med frakt (Inklusive subventionerad frakt vid leverans). Det kommer också att finnas en hanteringsavgift nominell kr. 200, – (Genom att använda avbokningen drar du delvis av avgifterna. Läs om detta nedan, eller i vår förlängda returplan för 60 dagar här

8. Risken för varan

Risken för varorna överförs till köparen när varan är övertagen av köparen enligt
överenskommelse. Om leveranstiden har kommit och köparen inte tar över ett objekt som är inställt
Hans eller hennes tillgänglighet efter avtalet har köparen fortfarande risk för förlust eller skada som
på grund av egenskaperna hos själva produkten.

9. Ångerrätt

Nedan ser du vad lagen säger. Vi sträcker sig längre än det här. Med oss kan du returnera barer som du inte vill ha inom 60 dagar. Oavsett anledning! Läs mer om detta här.

Köparen kan ångra köpet av produkten i enlighet med bestämmelserna i begränsningslagen 7. Uttag
innebär att köparen kan returnera varan till säljaren utan anledning, även om det inte finns något
brist på det och även om det inte levereras.
Köparen måste meddela säljaren om användningen av ångerrätten inom 14 dagar efter varan, de
föreskrivna uppgifter om avbrytningsrätten och avkastningsformuläret har mottagits. Tar emot köparen
redundansformulär och nödvändig information vid ett senare tillfälle än vid leverans av
varan börjar löpa från det datum köparen erhåller en återbetalningsblankett och
information. Om köparen inte har fått tillräcklig information eller ångrar form, vill
Tidsfristen löper emellertid 3 månader efter mottagandet av varan. Om köparen inte har mottagit
Information om avbrytningsrätten alls, tidsfristen är 1 år.
Meddelandet från köparen till säljaren angående användningen av ångerrätten bör vara skriftlig för bevisbevis
(påminnelseformulär, e-post, fax eller brev) och det måste innehålla information om
hur köparen kommer att returnera varan till säljaren.
4 Se det mönsteravtal som utarbetats av den gemensamma kontraktskommittén för sparbanken och finansbranschen
Huvudorganisation – Villkor för kreditkort och fakturakort – Konsumentrelationer, avsnitt 12 och Mönstervillkor
utarbetad av Sparebankforeningen och finansbranschens huvudorganisation för betalkort, punkt 11.
5 Lag av den 21 juni 1985 nr 82 om kreditköp etc.
6 personer under 18 år kan bara betala på de angivna sätten eftersom de inte kan lösa skuld, se lagen av den 22 april
1927 på vegna av obehöriga personer (vgml.) § 2.
7 lagen av den 21 december 2000 nr 105 om offentliggörande och återvändande, etc. genom distansförsäljning och försäljning utanför fasta
uttag (avbeställningsrätt).
4
När du använder ångerrätten måste varan returneras till säljaren inom rimlig tid. Säljaren är
skyldig att återbetala hela inköpspriset till köparen inom 14 dagar från det datumet
Säljaren tar emot varan eller kupongen eller varorna läggs till förfogande för säljaren. säljaren
kan inte ange avgifter för köparens användning av avbrytningsrätt, men säljaren kan kräva det
Köparen ska betala kostnaden för returleveransen.
Köparen kan kontrollera produkten innan han eller hon ångrar köpet. Produkten måste ändå
skulle kunna returneras till säljaren i ungefär samma skick och belopp som det var i det fallet
köparen fick det. Köparen ska returnera föremålet tillbaka till säljaren i originalförpackningen om
detta är möjligt.
Köparen kan inte ångra sig inköp av varor som försämras snabbt, varor som enligt deras natur inte gör det
kan hämtas, eller på ljud- och videoinspelningar (inklusive cd-skivor, dvd-skivor) eller
datorprogram där tätningen är trasig. Det senare undantaget gäller endast
om säljaren tydligt har angett villkoren för upphävande av avbokningsrätten
täta.

10. Undersökning av föremålet

Om det föreligger en brist i varorna måste köparen ha en rimlig tid efter att han eller hon

När köparen får varorna rekommenderas att han eller hon undersöker i rimlig utsträckning
om det är i överensstämmelse med beställningen, om det har skadats under transport eller om
det saknar annars
Om föremålet inte matchar beställningen eller saknas måste köparen anmäla till
Säljare genom klagomål, se punkt 11 i kontraktet.

11. Klagomål vid brist och tidsfrist för anmälan av förseningar

Hon upptäckte det, meddelade säljaren att han eller hon kommer att åberopa bristen.
Tidsgränsen får aldrig vara kortare än två månader från det datum konsumenten upptäckte
defekt. Klagomål måste dock ske senast två år efter att köparen tog över objektet. om
Produkten eller delar av den är avsedda att varas avsevärt längre. Garantiperioden är fem år.
Vid förseningar måste fordringar göras inom rimlig tid efter leveranstiden har kommit fram
Varan levereras inte.
Om föremålet betalas med kreditkort kan köparen också välja att annonsera och skicka fordringar
Direkt till fordringsägare (kreditkortsföretag) .8
Anmälan till säljaren eller fordringsägare ska vara skriftlig (e-post, fax eller brev).

12. Köparens rätt vid förseningar

Om säljaren inte levererar varan eller levererar den för sent i enlighet med avtalet mellan
parter, och detta beror inte på köparen eller förhållandet på köparens vägnar, kan köparen
I enlighet med reglerna i konsumentlagstiftningen kapitel 5 efter omständigheter kvarstår
köpeskilling tillbaka, kräva fullgörande, upphöra avtalet och kräva ersättning från säljaren.
Överensstämmelse: Om säljaren inte levererar varan vid leverans, kan köparen
Underhålla köpet och ange en rimlig ytterligare tidsfrist för uppfyllelse från säljaren. köparen
kan dock inte kräva fullgörande om det finns ett hinder som säljaren inte gör
kan övervinna eller om uppfyllelse kommer att orsaka en sådan stor nackdel eller kostnad
8 lag av den 21 juni 1985 nr 82 om kreditköp etc. § 8
5
säljaren att det finns ett betydande oproportionerligt intresse för köparens intresse för säljaren
möts. Om problemen misslyckas inom en rimlig tid kan konsumenten kräva uppfyllelse.
Höjd: Köparen kan säga upp avtalet med säljaren om förseningen är signifikant
eller om säljaren inte levererar varorna inom tidsfristen för uppfyllande som
köparen har tillhandahållit. Köparen kan dock inte säga upp avtalet under den extra perioden
körs om inte säljaren har sagt att han eller hon inte kommer att träffas inom tidsfristen.
Ersättning: Köparen kan också kräva ersättning för förlust som han eller hon lider av
av säljarens förseningar, se avsnitt 24 i konsumentköpslagen.
Köparen måste göra anspråk på säljaren genom klagomål, se punkt 11 i detta kontrakt.

13. Köparens rättigheter vid fel

Om objektet har en defekt och det här beror inte på köparen eller förhållandet på köparens sida,
Köparen får, i enlighet med bestämmelserna i lagen om konsumentinköp, kapitel 6, i förekommande fall
Håll återköpspriset, välj mellan korrigering och omfördelning, anspråk prissänkningar, anspråk
Avtalet höjdes och ersattes av säljaren.
Korrigering eller ersättning: Om föremålet har en defekt kan köparen kräva det
Säljaren korrigerar defekten eller returnerar motsvarande föremål. Säljaren kan motsätta sig
Köparens påstående om verkställigheten av fordran är omöjlig eller om säljaren är i stånd
orimliga kostnader.
Säljaren måste göra reparationen eller leveransen inom rimlig tid. Korrigering eller
Ersättning ska lämnas kostnadsfritt till köparen, utan risk för att köparen får emot
täckte dess utlägg och utan betydande nackdel för köparen. Säljaren kan inte göra
Mer än två försök att åtgärda eller omforma för samma brist, om inte det
Det finns särskilda skäl till varför ytterligare försök är rimliga.
Även om köparen inte behöver korrigera eller omfördela kan säljaren erbjuda rättelse
eller omfördelning om detta händer utan dröjsmål. Om säljaren tillhandahåller sådan mat
korrigering eller omfördelning, får köparen inte kräva en prisreduktion eller hiss.
Prisreduktion: Om felet inte korrigeras eller returneras, kan köparen kräva
relativ prisminskning.
Hävning: I stället för prisminskning kan köparen säga upp avtalet, utom när felet är
oväsentlig.
Ersättning: Köparen kan också kräva ersättning för ekonomisk förlust som han eller hon lider av
som en följd av att produkten är defekt enligt lagen om konsumentinköp § 33.
Köparen måste göra anspråk på säljaren genom klagomål enligt punkt 11 i detta kontrakt.
Kravsreglerna gäller förutom, och oberoende av, reglerna för avbokning och
några garantier som görs av säljaren.

14. Säljarens rätt till köparens skydigheter

Om köparen inte betalar eller uppfyller övriga skyldigheter enligt avtalet, så kommer det inte
På grund av säljaren eller säljaren kan säljaren, i enlighet med reglerna i
Konsumentköpslagen Kapitel 9, efter omständigheter, behåll varorna tillbaka, kräva uppfyllelse
av avtalet, kräva det avtal som höjts samt ersättning från köparen. Säljaren kan också efter
Omständigheterna kan kräva ränta på sen betalning, insamlingsavgift och återbetalningsbar avgift
icke uppsagda varor.
Överensstämmelse: Om köparen inte betalar kan säljaren behålla inköpet och kräva det
Köparen betalar köpeskillingen (uppfyllelse). Om varorna inte levereras förlorar sin säljare
rätt om han länge väntar på ett orimligt sätt för att befordra fordran.
Höjning: Vid väsentlig överträdelse av betalning eller annat väsentligt brott mot köparen,
får säljaren säga upp avtalet. Säljaren kan dock inte höja efter köpeskillingen är
betald.
Säljaren kan också hämta köpet om köparen inte betalar inom rimligt belopp
Ytterligare tidsfrist för uppfyllande fastställd av säljaren. Säljaren kan dock inte höja
medan den extra tidsfristen löper ut, om inte köparen har sagt att han eller hon inte vill
betala ..
Ersättning: Säljaren kan kräva ersättning från köparen för ekonomisk förlust han eller hon
hon lider av ett kontraktsbrott från köparen enligt konsumentinköpslagen §
46.
Ränta på sen betalning / insamlingsavgift: Om köparen inte betalar
Köpeskillingen enligt avtalet kan säljaren hävda ränta på köpeskillingen
Lag om ränta vid försenad betalning.9 Vid utebliven betalning kan fordran efter
Förhandsmeddelande skickas till inkasso, och köparen kan då hållas ansvarig
Avgifter enligt lagen om inkassovillkor och annan återhämtning av förfallna monetära krav.10
Avgift för obetalda icke förbetalda varor: Om köparen inte klarar av
Hämta obetalda varor kan säljaren debitera köparen med en avgift på 60,00 USD + frakt
vända / avkastning. Avgiften ska täcka säljarens faktiska utgifter i sin helhet för att leverera föremålet
till köparen. En sådan avgift kan inte debiteras köpare under 18 år. 11

Kunduppgifter / personuppgifter kommer inte att säljas eller säljas till tredje part. All personlig information hålls i enlighet med. Svensk lag

15. Garanti

Garanti tillhandahållen av säljaren eller tillverkaren ger köparen rättigheter utöver
De rättigheter som köparen redan har efter outplånlig lagstiftning. En garanti innebär således
Ingen begränsning av köparens rätt att hävda och försena
efter punkterna 12 och 13.

16. Personupplysninger

Om inte köparen godkänner något annat kan säljaren bara hämta och lagra
personlig information som är nödvändig för säljaren att kunna uppfylla sina skyldigheter
efter överenskommelsen. Personlig information för köpare under 15 år kan inte erhållas med mindre
Säljaren har samtycke från föräldrar eller vårdnadshavare. Köparens personuppgifter måste endast
levereras till andra om det är nödvändigt för säljaren att ingå avtalet
köpare eller i lagstadgat fall.
Säljaren kan bara samla köparens personnummer om det finns behov av säkerhet
identifiering och sådan hämtning är nödvändig.
9 Act av den 17 december 1976 nr 100 om ränta vid försenad betalning.
10 lag av den 13 maj 1988 nr 26 om inkasso och annan återhämtning av förfallna monetära krav.
11 Avgifter kan inte debiteras personer under 18 år, eftersom de inte kan lösa skuld, se vgml. § 2
12 Se lag av den 14 april 2000 nr 31 om behandling av personuppgifter.
7
Om säljaren kommer att använda köparens personuppgifter för andra ändamål, till exempel till
Skicka köparens annonser eller information utöver vad som är nödvändigt för att slutföra
avtal måste säljaren erhålla köparens samtycke vid ingåendet av avtalet. Säljaren måste tillhandahålla
Köparen information om vilken personlig information som ska användas för och om vem som ska
Använd din personliga information. Köparens samtycke måste vara frivilligt och överlämnas till en tillgång
åtgärd, till exempel genom biljettförsäljning.
Köparen ska enkelt kunna kontakta säljaren, till exempel via telefon eller e-post om
Han eller hon har frågor om säljarens användning av personuppgifter eller om han eller hon
önskar säljaren att radera eller ändra personuppgifterna.

17. Konfliktslösning

Parterna ska sträva efter att lösa tvister som är överens. Köparen kan kontakta
Konsumentrådet att få hjälp vid eventuella tvister med säljaren. Om din vänliga lösning inte är
erhållna efter mäklare i konsumentrådet, kan parterna skriftligen begära konsumentrådet
främjar tvisten för konsumenträttskommittén.13 Beslut av konsumenträttskommittén är giltiga
fyra veckor efter predikan. Innan beslutet är verkställbart kan parterna, vid inlämnande av
Klagar till konsumenträttskommittén, fatta beslutet till tingsrätten.
13 Se lag av den 28 april 1978 nr 18 om konsumentupplysning.